Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan & praktyk
  • Booyse C, du Plessis E (Redakteurs)
  • ISBN: 9780627032790
  • eISBN: 9780627033087
  • ePub ISBN: N/A
  • 144 Pages | Published: 2015

Onderwysers word tans met meer uitdagings gekonfronteer as ooit te vore. Hulle moet die kurrikulum kan interpreteer en implementeer, maar ook die wetgewing, vasgestelde beleid en benaderings tot die ontwikkeling van 'n kurrikulum begryp. Onderwysers moet ook bestaande leerprogramme en hulpmiddels kan ontleed om sodoende onderrig te ontwerp met effektiewe onderrig, leer en assessering as oogpunt. Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan en praktyk voorsien deeglik begronde, gedetailleerde en praktiese riglyne met verwysing na die KABV ten einde onderwysers te help om effektiewe onderrig- en leerprogramme te ontwikkel.

Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan en praktyk vernou die gaping tussen kurrikulum as plan, onderrigontwerp en onderwyspraktyk. Die benaderings van Tyler, Stenhouse en Freire dien as 'n teoretiese begronding vir 'n dieper begrip van die onderwyser se rol as interpreteerder van die kurrikulum. Daar word verder na die invloed van kontekstuele aspekte, persoonlike sienings en kennis van die interpretasie van kurrikulums verwys.

Die inhoud omvat onder andere die volgende:

  • Die teoretiese raamwerk van kurrikulumontwikkeling
  • Invloede op die onderwyser se interpretasie van die kurrikulum
  • Kurrikulumontwerp en die invloed van beleidsdokumente op interpretasie en implementering
  • Praktiese riglyne vir die toepassing van kurrikulumplanne as onderwyspraktyk

Kurrikulumstudies: ontwikkeling, interpretasie, plan en praktyk is bedoel vir onderwysers in die Algemene Onderwys en Opleiding (AOO) en die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) sektore.

Prof. Elize du Plessis het 'n DEd kwalifikasie en 25 jaar ervaring in afstandsonderrig. Sy is tans medeprofessor in die Departement Kurrikulum- en Onderrigstudies by UNISA en is betrokke by kurrikulumontwikkeling in die Skool vir Onderwysersopleiding. Sy het bydraes gelewer tot verskeie boeke en joernale en het referate op nasionale en internasionale kongresse gelewer. Sy is medeskrywer van die Engelse uitgawe van hierdie boek, Curriculum studies: development, interpretation, plan and practice, saam met dr. Celia Booyse.

Dr. Celia Booyse het 'n DEd in didaktiek met verdere spesialisering in onderrigwetenskap en assesseringspraktyk. Sy is tans 'n bestuurder in die eenheid vir Kwalifikasie, Kurrikulum en Sertifisering by Umalusi. Sy spesialiseer in benaderings tot die kurrikulum, die ontwikkeling en analise van kurrikulum, die toepassing van tipologieë en effektiewe onderrig-, leer- en asseseringspraktyke. Sy is 'n ervare ontwerper van kursusmateriaal en indiensopleier van onderwysers.

Woutje Bron het 'n MEd in kurrikulumstudies. Sy het 20 jaar onderwyservaring in die Grondslagfase en die Intermediêre fase asook 12 jaar ervaring in die oplei van onderwysers. Sy is tans kurrikulumkoördineerder by Aros, met 'n sterk belangstelling in die insluit van waardes in die kurrikulum.

Afkortings en akronieme
Hoofstuk 1 Teoretiese raamwerke vir kurrikulumontwikkeling
Hoofstuk 2 Invloede op die onderwyser se interpretasie van die kurrikulum
Hoofstuk 3 Kurrikulumontwerp en die invloed van beleidsdokumente op interpretasie en implementering
Hoofstuk 4 Verwerklik die kurrikulumplan in onderrigpraktyk: van voorgeskrewe dokument na toepassing en assessering

Supplementary material available for this title includes:

PowerPoint outlines

JPEGs of all figures and tablesAll source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.