Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Moderne statistiek vir die praktyk 6/u
  • Steyn AGW, Smit CF, Du Toit SHC, Strasheim C
  • ISBN: 9780627023484
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 764 Pages | Published: 1999

Die praktiese toepassing van statistiese metodes in die alledaagse praktykword in die boek deeglik behandel en met toepaslike voorbeelde toegelig. Vanweë die skrywers se kennis en ervaring as statistiese konsultante, is die boek vakkundig akkuraat, maar tog sterk prakties gerig.

Hoofstuk 1 Statistiek, 'n middel tot 'n doel

Hoofstuk 2 Steekproefneming

Hoofstuk 3 Tabellering en grafiese voorstelling van data

Hoofstuk 4 Beskrywende maatstawwe van lokaliteit

Hoofstuk 5 Maatstawwe van spreiding, simmetrie en kurtosis

Hoofstuk 6 Passing van krommes

Hoofstuk 7 Tydreekse

Hoofstuk 8 Indekse

Hoofstuk 9 Inleidende waarskynlikheidsleer

Hoofstuk 10 Waarskynlikheidsmodelle

Hoofstuk 11 Beraming

Hoofstuk 12 Hipotesetoetsing

Hoofstuk 13 Lineêre regressie en korrelasie

Hoofstuk 14 Variansieanalise

Hoofstuk 15 Gebeurlikheidstabelle

Hoofstuk 16 Verdelingsvrye metodes

Bylaes

Bylae A Datastel

Bylae B Statistiese tabelle

Bylae C Gewigte van verbruiksitems

Bylae D Tydreeksdata

Bylae E Antwoorde op geselekteerde oefeninge

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.