Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Op die keper beskou - oor die ontstaan van Afrikaans
  • Grebe HP
  • ISBN: 9780627030215
  • eISBN: 9780627030543
  • ePub ISBN: N/A
  • 168 Pages | Published: 2012

Dit is duidelik dat 'n versameling waardevolle historiografiese gegewens oor Afrikaans in Op die keper beskou opgesluit is. Enersyds bevat dit die optekening, samevatting en verwerking van sienings en insigte deur taalwetenskaplikes oor 'n lang periode wat hulle met kwessies rondom die wording van Afrikaans as taal in al sy historiese variêteite besig gehou het, en andersyds lewer Heinrich Grebe ?n eie bydrae tot die debat deur ?n kritiese ontleding van verskillende standpunte.

Grebe doen daarby ook verslag van eie empiriese navorsing, in aansluiting by die teoretiese beskouings oor die verskillende ontstaanshipoteses. Hierdie teks het die potensiaal om as belangrike verwysingsbron te dien en tot 'n beter begrip van die teoretiese debat oor die ontstaansprosesse van Afrikaans te lei.


Prof. Ernst Kotzé
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit, Port Elizabeth

AFDELING 1: ONTSTAANSTEORIEË
Hoofstuk 1 Vroeë standpunte oor Afrikaans
Hoofstuk 2 Nuwer beskouinge oor Afrikaans


AFDELING 2: DIE OOSGRENS-HIPOTESE AS TEORETIESE KONSTRUK
Hoofstuk 3 Die historiese juistheid van die begrip
Hoofstuk 4 Die teoretiese status van die begrip


AFDELING 3: STANDAARDAFRIKAANS EN DIE KONSTRUKSIE VAN IDENTITEIT
Hoofstuk 5 Onder die stolp van die tyd vandaan: 'n voorstudie na die standaardisering van Afrikaans
Hoofstuk 6 De taal is gans het volk ? taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit
Hoofstuk 7 Die preekbundel as getuienis ? Standaardafrikaans in die vroegtwintigste eeu
Hoofstuk 8 Die transkripsie van 'n Overbergse teks ? Overbergs of Transvaals?

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.