Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Taallandskap
  • Carstens A, Grebe H
  • ISBN: 9780627025006
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 190 Pages | Published: 2001

In hierdie publikasie sny 'n sewentiental oorsese en plaaslike taalkundiges Afrikaans se spoor op die merktekens deur Christo van Rensburg uitgestip. Hierdie spoor volg die historiese, geografiese en sosiopolitieke kontoere van die Suid-Afrikaanse landskap wat Afrikaans geslyp het tot 'n taal wat hierdie land se ondergrond kan blootlê. 'n Verskeidenheid van onderwerpe word aangeraak: die Afrikaanse historiografie, die variasietaalkunde, taalbeplanning, taalpolitiek, asook sinchroniese en diachroniese verkennings. 

Boeptaal: Suid-Afrikaanse bargoens
Die taalbewegingsdebat in perspektief - ou wyn in 'n nuwe vat
Van morfologie tot sintaksis: taalvorme van die Bolandse wingerdwerkers
Hond se gedagte en nog 'n paar ingewings oor se Afrikaans in KwaZulu-Natal - 'n sosiolinguistiese profiel
The complex ancestry of the Afrikaans associative constructions
Taal en nasionale identiteit in België
Die ontwikkeling van die Afrikaanse variasietaalkunde
'n Nuwe taalpolitiek vir 'n veranderende taalbestel.
Die taak van Afrikaanse taalorganisasies Overbergs of Transvaals?
'n Perspektief op diachroniese prosesse in Afrikaans
'n Verkenning van die Hollandse samelewing aan die Kaap
Diachronic notes on the Afrikaans demonstrative pronouns
Die Anglo-Boereoorlog en Afrikaans
Die intertaalteorie en taalverskeidenheid
Woorde wat wegraak: oorgeërfde Franse leenwoorde in Afrikaans
Die bevordering van Afrikaans

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.