Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • ’n Inleidende Perspektief op Kurrikulumstudies
  • Le Hanie C, Bester S
  • ISBN: 9780627041372
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627041389
  • 210 Pages | Published: 2024

In die onlangse verlede het die veld Kurrikulumstudies, oftewel die bestudering van die kurrikulum, sy verskyning gemaak in onderwysersopleidingsprogramme aan Suid-Afrikaanse universiteite nadat dit nog altyd afgeskeep en selfs misgekyk is. Tans is daar ’n tekort aan handboeke om hierdie groeiende studieveld aan studente bekend te stel, des te meer Afrikaanse handboeke. Hierdie boek voorsien in daardie behoefte.

 

Die teikenmark van die boek is nie net onderwysstudente nie (hetsy BEd eerste jaar tot BEd-Hons, of studente vir die Nagraadse Onderwyssertifikaat), maar ook kurrikulumontwikkelaars, onderwysbeplanners, gehalteversekeringsbeamptes en ander belanghebbendes in die Opvoedkunde. Die boek is gebaseer op voorbeelde sodat die teorie nie as abstraksie hanteer word nie, en beter deur die teikengroep begryp kan word. Sodoende word dit sinvol voorgehou aan almal wat op die een of ander wyse betrokke is by Opvoedkunde, en meer spesifiek by die deeldissipline Kurrikulumstudies.

 

Die inhoud sluit die volgende in:

-        Kurrikulumteorie

-        Eietydse tendense in kurrikulumstudies

-        Kurrikulumontwikkeling op makro-, meso- en mikrovlak

-        ’n Voorbeeld van kurrikulumontwikkeling

-        Vergelykende kurrikulumstudies

-        Kopskuif in leer- en onderrigpraktyke: integrering van digitale tegnologieë

-        Onderrig en leer vir 21ste eeu-vaardighede sonder tegnologie

-        Assessering in kurrikulumstudies: teoretiese grondslae en praktiese toepassings

-        Institusionele navorsing

-        Herkurrikulering op tersiêre vlak

-        Gehalteversekering

Hoofstuk 1: Kurrikulumteorie

Hoofstuk 2: Kontemporêre tendense in kurrikulumstudies

Hoofstuk 3: Kurrikulumontwikkeling op makro-, meso- en mikrovlak

Hoofstuk 4: Voorbeeld van kurrikulum-ontwikkeling

Hoofstuk 5: Vergelykende kurrikulumstudies

Hoofstuk 6: Kopskuif in onderrig-en-leerpraktyke: integrering van digitale tegnologieë

Hoofstuk 7: Onderrig en leer vir 21ste eeu-vaardighede, sonder tegnologie

Hoofstuk 8: Assessering in kurrikulumstudies: teoretiese grondslae en praktiese toepassings

Hoofstuk 9: Institusionele navorsing

Hoofstuk 10: Herkurrikulering op tersiêre vlak

Hoofstuk 11: Gehalteversekering

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.