Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Navorsing: 'n Gids vir die beginnernavorser 2/u
  • Joubert I, Hartell C
  • ISBN: 9780627040849
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627040856
  • 424 Pages | Published: 2024

Navorsing: ’n Gids vir die beginnernavorser behandel basiese inligting oor navorsing vir beginnernavorsers op voor- en nagraadse vlak. Die boek kan ook gebruik word by die onderrig van navorsing op voor-en nagraadse vlak. Onderwerpe soos selfbestuur, verhouding met jou studieleier, kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing, asook gemengde navorsingsmetodes word verduidelik met voorbeelde en praktiese benaderings. Daar is ook ’n hoofstuk ingesluit wat die navorser sal help met die aanbieding van navorsingsresultate, soos by konferensies. ’n Nuwe hoofstuk wat die mees algemene vrae van studente behandel sal ’n bydrae lewer tot ’n beter begrip van navorsing. Begrip van navorsing in die moedertaal sal studente baat wanneer Engelse teks gelees word.

Akademici vanuit die wye spektrum van die opvoedkundedissipline van verskeie universiteite het ’n bydrae tot die boek gelewer. Die onderskeie uitgangspunte van die skrywers tot die inhoud van hulle hoofstukke dra by tot die sukses van die boek.

Die voorwoord is geskryf deur Prof. Irma Eloff, wat ’n nasionaal en internasionaal erkende navorser is. Reeds 50 meesters- en doktorale studente het hulle studies in opvoedkundige sielkunde onder haar leiding voltooi. In 2012 is sy aangewys as een van drie mees invloedryke vroue in sakebestuur in Suid-Afrika, in die kategorie Opvoeding.

DEEL 1 ALGEMEEN

HOOFSTUK 1 ’n Inleiding tot navorsing

HOOFSTUK 2 Riglyne vir navorsingsvoorstelle vir opvoedkunde studies

HOOFSTUK 3 Etiese aspekte in navorsing

HOOFSTUK 4 Steekproefneming

DEEL 2 KWALITATIEWE NAVORSING

HOOFSTUK 5 Kwalitatiewe navorsing: data-insameling en -analise

HOOFSTUK 6 Gevallestudie: riglyne vir ontwerp en uitvoering van die navorsing

HOOFSTUK 7 Aksienavorsing

HOOFSTUK 8 Praktykgerigte navorsing

HOOFSTUK 9 Etnografie

HOOFSTUK 10 Begronde teorie as navorsingsmetode

HOOFSTUK 11 Dokumentnavorsing

DEEL 3 KWANTITATIEWE NAVORSING

HOOFSTUK 12 Kwantitatiewe navorsing

HOOFSTUK 13 Kwantitatiewe navorsingstrategieë

HOOFSTUK 14 Kwantitatiewe data-insamelingsmetodes/-instrumente

HOOFSTUK 15 Statistiek vir die beginnernavorser

DEEL 4 ADDISIONELE BENADERINGS TOT NAVORSING

HOOFSTUK 16 Die gemengde navorsingsmetode

HOOFSTUK 17 Inleiding tot Q-metodologie as navorsingsmetode

DEEL 5 VERSLAGDOENING

HOOFSTUK 18 Rapportering van ’n navorsingsprojek

DEEL 6 NAVORSING: TEN SLOTTE

HOOFSTUK 19 Teoretiese perspektiewe by navorsingsontwerp

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.